Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaret Sicili Müdürlüğünün Hizmetleri

Sermaye, ortaklık yapısı, faaliyet konusu ve ticari sorumluluk gibi hususlar değerlendirildiğinde kar etme amacını gerçekleştirmek için kurulacak şirket yapısı belirlenir. Şirketin faaliyete geçebilmesi için şirket merkezinin kayıtlı olduğu yer ticaret odasına gerekli tüm evraklarla beraber tescil edilmesi şarttır. Kuruluşun tescili başta olmak üzere, meydana gelen değişiklikleri tescil etmek (Unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği, hisse devri, imza tescilleri, terkinleri, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler, ticareti terk, ticari işletme rehni vb ) Ticaret Sicili Müdürlüğünün başlıca hizmetlerindendir.

Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, Ortaklar Pay Listesi Onayı, Ticaret Sicili Gazetesi Onayı, 111. Madde(Merkez nakli) Belgesi, 120. Madde(Şube açılış) Belgesi, Suret Tasdiki, Unvan Sorgulama, Bağ-kur Onayı
ve bunun gibi belgeler yine ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden temin edilmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşları firmalar hakkında yazılı bilgi ve belge talep edildiğinde kayıtlı Ticaret Sicili Müdürlüğü söz konusu belgeleri düzenleyip ilgili kuruma iletir.

Harç Zorunluluğu

Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemleri harca tabidir. Herhangi bir harca tabi istemde, örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği‘nin 27 ve 31.maddeleri kapsamında herkes sicilin içeriğini ve Müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerinin veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek şartıyla alabilir.

HARÇ MİKTARLARI HER YIL 01 OCAK İTİBARİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA ÇIKARTILAN TEBLİĞDE BELİRLENİR.

Sicile Başvuru, Belgeler, Şekil, İçerik, Süre, Yetkililer

 

Tescil: Bir olgunun sicile geçirilmesi

Değişiklik : 
Tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini

Silinme : 
Tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder.

Tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Tescil edilecek bütün kayıtların, sicildeki değişikliklerin ve kayıt silme işlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüğe verilir.

Müdürlüğe başvuru yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılır. Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza, noterlikçe onaylanmışsa veya güvenli elektronik imza ile imzalanmışsa, ayrıca kimliğini ispatlamasına gerek yoktur.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

Dil : 
Sicil kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluşturan tüm belgelerin de Türkçe olması zorunludur.

Süre : Kanunda ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinde aksi düzenlenen hallerin dışında tescil isteme süresi onbeş gündür. 


Bu haberi paylaş

Mart ayı bültenimizi indirdiniz mi?

Son Yaptığımız Etkinlikler ve bir çok faliyet.